เขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

เขาวงพระจันทร์

มีป้ายบอกระยะทาง ตลอดทางขึ้นเขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *